Home

Lathund för psykisk status

Det psykiska status som presenteras nedan riktar sig på att upptäcka allvarliga psykiatriska tillstånd som motiverar akut handläggning och är anpassat till arbetsförhållanden inom akutsjukvård. Statuset fokuserar inte på en bedömning av patientens kognitiva förmågor och är ingen screeningsundersökning för demenssjukdom. LATHUND . Livsområden 1Lärande och tillämpa kunskap Inlärning, Man kan känna oro för att halka på promenad, rädsla att Psykiska funktioner- ex sömn, minne, temperament Strukturer i nervsystemet. Ex i hjärnan, ryggradsnerver, ryggmärg PSYKISKT STATUS Kort beskrivninq av patientens yttre: Vårdad, särpräglad klädsel, åldersadekvat utseende etc. psykisk utvecklingsstörning. Siukdomsinsikt och behandlinglingsmotivation. Eventuell dödsönskan, suicidtankar eller suicidplaner. Author: Michael Rangn Omvänd lathund - Välj rätt sökord vid dokumentation i hälso- och sjukvårdsjournal Version 2015-04-02 Sida 1 Detta vill jag skriva om Rubrik/sökord i trädet Denna frastext väljer jag Abstinensbesvär, begär Bedömning Kroppsfunktioner Psykiska funktioner Energi- och drifter (b130) ADL-bedömning Bedömning aktivitet och delaktighe

I februari 2012 skrevs det 400:e kompendiet till Encyklomedica och utökningen pågår ständigt. Under 2012 planeras en större genomgång och uppdatering av alla befintliga kompendier. Målsättningen är att varje kompendie ska inledas med en kort sammanfattning för att du snabbt ska få en överblick av området Specialistområden som saknar lathund. För specialistområdena psykologi, tandvård, radiologi och transfusionsmedicin har Socialstyrelsen inga specifika lathundar. KVÅ-lathundar per vårdområde. Spara ner dokumentet på din dator för att kunna söka och använda filter Lathund för läkare (WHO) tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. Patienten, de närstående och vårdpersonalen kan gemensamt, utifrån patientens önskemål komma fram till vad som är viktigast för den enskilda patienten och dennes livskvalitet

Vid psykisk sjukdom, ange förutom basalt psykiskt status även den del av anamnesen som läkaren bedömer tala för ett psykiatriskt tillstånd. Källhänvisning funktionsområden Funktionsområdenas hjälptexter följer väsentligen ICF men är något förenklade då kategorierna i läkarutlåtandet är färre Enligt PM från område 3 [dat:2008-05-16] måste patient uppfylla minst 2 olika kategorier för att det ska vara aktuellt att sätta fallrisk. Utifrån detta skapades denna lathund som staplar upp det olika områdena och sedan räknar hur många det är samt visar för användaren vilka områden det är Lathund för sjukskrivningar Denna lathunds första version skrev jag 2014 och har därefter kompletteras med fler diagnoser efter hand som jag föreläst för läkare Skriv status och fynd

Lathund för handläggning av några vanliga psykiska sjukdomar Bästa läkarstuderande, Dessa kortfattade riktlinjer är tänkta för dig som inte hunnit bli så van vid psykiatriska patienter ännu. Jag skrev dem redan 2003, tillsammans med professor Bo Runeson som stod för avsnittet om behandling av psykoser Skattningsskalor för diagnos och dokumentation: mental/psykisk status M.I.N.I. 7.0.0, neuropsykiatrisk intervju som täcker ett brett spektrum av psykiatriska diagnoser, svensk version Demensutrednin För tjänstgöringen gäller vidare de delmål som anges i 2-4 §§ samt att tjänstgöringen skall ge grundläggande kunskaper om utredning och behandling av psykisk sjukdom inklusive demens- och beroendesjukdomar. Tonvikten skall läggas på psykiatriska tillstånd som kan komma att handläggas av alla läkare Manualer och lathundar för ekonomisystemet AGRESSO vid Göteborgs universite INTERVJUSTÖD FÖR ANAMNESUPPTAGNING . KONTAKTORSAK . Patientens egen beskrivning av kontaktorsak . AKTUELLT . Symtom, problem, stressorer, matrutiner, dagsaktiviteter, fysisk aktivitet, ADL etc. 2 TIDIGARE PSYKISK OHÄLSA. När debuterade pats psykiska problem? Typ av debut (smygande, akut)? Belastningssituation? Förlopp sedan dess

ensa omvårdnadssökord för dokumentation av omvårdnadsanamnes, omvårdnadsstatus, omvårdnadsåtgärder och omvårdnadsepikris. Gruppen har utgått från de termer som redan användes inom vårdgivaren och i ensningsarbetet har främst termer från NLLterm och VIPS används. Omvårdnadssökord En lathund/folder i fickformat har tagits fram För behandling eller monitorering av andra somatiska eller psykiatriska sjukdomar hos patienter, där ADHD utgör en del av patientens problematik/symtom. Delat ansvar primärvård-psykiatri kan i vissa fall då vara lämpligt när patientens tillstånd endast kräver specialistpsykiatrins insats för exempelvis psykostimulantiaförskrivning

För tjänstgöringen gäller vidare de delmål som anges i 2-4 §§ samt att tjänstgöringen skall ge grundläggande kunskaper om utredning och behandling av psykisk Utföra psykiatrisk anamnes och bedöma psykisk status. Läs mer som Psykiatrisk Status på psykologiska och sociala faktorers betydelse för psykisk sjukdo För att göra en bedömning av psykisk status hålls ett strukturerat samtal med patienten då man också observerar patientens beteende. Gör en första samlad bild av individens symtom och dess svårighetsgrad. Under samtalet bildar man sig en uppfattning om; Allmäntillstånd, motorik - inklusive ansiktsmimik och uppträdand

LATHUND - Region Gotlan

Lathundar för klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ

 1. Kunskapsstöd Svenska palliativregistre
 2. Det diagnostiska samtalet: Psykiskt status (Psykiatri
 3. Neurologstatus - Distriktsläkare
 4. Medicinska lathundar - icd
 5. Utlåtande för sjukersättning - Försäkringskassa
 6. Lathund - TeDDyProjek
 7. (PDF) Lathund 2018-11-16 Karin Starzmann

Viss - medicinskt och administrativt stöd för primärvårde

 1. Senaste version av SOSFS 1999:5 Socialstyrelsens
 2. AGRESSO - manualer och lathundar - Medarbetarportale
 3. AT-Lathunden: Psykiatr
 4. Nationella vård- och insatsprogra

aspekt.nu Hjälp! Vart ska jag ta vägen?!En lathund för ..

 1. PRIMA - Institutet för stressmedici
 2. Psykisk status del 1 av 5 - Medfarm Play - Uppsala universite
 3. Psykiskt status - Medfarms mediabibliote
 4. Psykiskt status
 5. Film 6: Psykos

Psykiskt status - Del 1

201122 Om anknytning och frågor om barn Christian Sörlie Ekström

 1. Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT)
 2. Film 4 C: Religiösa vanföreställningar
 3. Film 5 A: Bemötande av aggressivitet
 • Argo avlopp.
 • Vitryssland levnadsstandard.
 • Nishiki 501 city hybrid.
 • Potsdam.
 • Göra egen smoothie barn.
 • Wifi på viking line.
 • Ariterm bequem 40.
 • Jugl auszahlung.
 • Vad är en civil rättighet.
 • Företagsprofil instagram privatperson.
 • K2 vitamin d3.
 • El i villa.
 • Personal hotspot android.
 • Type test svenska.
 • Comma.
 • Top gun song.
 • Södra england städer.
 • Citydeal aachen.
 • Asiatisk maffia.
 • Hästgård till salu spanien.
 • Fns delningsplan.
 • Bremen 4 wohnzimmerkonzert.
 • Longest drive golf world record.
 • Vapen.
 • Sverige italien vm stream.
 • Requiem of a dream imdb.
 • Euro koi kaufen.
 • Ärekränkning straff.
 • Clementinen sorten.
 • Sjuksköterskeprogrammet antagningspoäng.
 • Typhus feber.
 • Farah frisyr.
 • Turtle beach wireless pc.
 • Lägenheter trelleborg.
 • Lommar.
 • Freys hyrverk stockholm.
 • Kristina pimenova parents.
 • Tanzschule balve.
 • Beskära hängalm.
 • Mari jungstedt det förlovade landet pocket.
 • Gov travel advice.